مقایسه عملکرد یازده ماهه 98 و 97 از چه حکایت می کند؟

04-06-2020 08:26:45
آیین- رشد منفی بیمه های باربری و مهندسی // خصوصی ها می تازند + نمودار
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل ریسک نیوز؛  از آمارهای دقیق تفکیک رشته ها نشان می دهد که بیمه آتش سوزی، نفت و انرژی و مهندسی سهم مشخصی در حق بیمه تولیدی در 11 ماه گذشته داشته اند، اما از نظر خسارت پرداختی سهمی بسیار ناچیز دارند./کمترین رشد نیز در رشته اعتبار، با رشد منفی قابل توجه 7/23 درصدی، مهندسی با رشد 3/12- درصدی و پول با رشد 6/0 درصدی مشاهده شده است./کمترین میزان رشد در تعداد بیمه نامه صادره در رشته های پول، حوادث، هواپیما و باربری بوده است که رشدی منفی را ثبت کرده اند.

رشد منفی بیمه های باربری و مهندسی // خصوصی ها می تازند + نمودار

به گزارش ریسک نیوز بر اساس آخرین آمار منتشر شده از عملکرد 11 ماهه صنعت بیمه  به تفکیک رشته، در مجموع از 16 رشته نزدیک به 530 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید شده است که رشد قابل توجه نزدیک به 40 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

این در صورتی است که میزان خسارت پرداختی تنها رشدی حدود 26 درصد را تجربه کرده است. این داده ها در مجموع نشان داده تعداد موارد خسارت پرداختی در 11 ماه سال جاری کاهش چشمگیری نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرده و ضریب خسارت نیز به طور متوسط 5/5 واحد در کل رشته ها کاهش یافته است.

از نظر میزان سهم رشته ها در پورتفوی شرکت ها، بیش از 70 درصد از حق بیمه ها از 3 رشته عمده شخص ثالث و مازاد (34%)، درمان (%8/23) و زندگی (%6/14) تشکیل شده است.

بر اساس این آمارها،ضریب خسارت در 11 رشته نسبت به پارسال کاهش یافته است و در 3 رشته نیز افزایش چشمگیری را نشان نداده است. با این حال در رشته حوادث رانندگی، ضریب خسارت بیشترین میزان را داشته و در رتبه اول و بالاتر از درمان قرار گرفته است. در این رشته ضریب خسارت رشد قابل توجه 21 درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد کلی صنعت

طبق آمارهای ارائه شده در شکل 1، در 11 ماه سال جاری نزدیک به 529 هزار میلیارد ریال حق بیمه توسط شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیر 38 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، میزان خسارت پرداختی صنعت بیمه نیز نزدیک به 296 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نشان دهنده ضریب خسارت کل 60 درصدی بوده و میزان خسارت پرداختی نیز در حدود 26 درصد رشد داشته است.

از نظر تعداد بیمه نامه صادره نیز این صنعت در 11 ماه سال گذشته بیش از 64 میلیون فقره بیمه نامه صادر کرده و  23 میلیون فقره خسارت ثبت کرده است که نشان از رشد مثبت 10 درصدی در تعداد بیمه نامه ها و کاهش قابل توجهی 49 درصد در تعداد موارد خسارت است.

با تفکیک میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به بخش دولتی و خصوصی مشخص می شود که تنها 31 درصد از حق بیمه تولیدی توسط بخش دولتی تولید شده است که مبلغی بالغ بر 166 هزار میلیارد ریال می باشد، در حالی که بخش خصوصی سهم 69 درصدی و در حدود 363 هزار میلیارد ریال در اختیار دارد. این در حالی است که از نظر خسارت پرداختی بخش دولتی 33 درصد از خسارات را پرداخت کرده که ارزشی معادل 98 هزار میلیارد ریال دارد، اما بخش خصوصی با 67 درصد از خسارات را با مبلغ 198 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است (شکل 2).

نسبت سهم خسارات به حق بیمه تولیدی نشان می دهد که بخش دولتی ضریب خسارت بالاتری نسبت به بخش خصوصی دارد که احتمالا بواسطه سهم بالای رشته درمان و ثالث در پورتفوی این شرکت است.

حق بیمه و خسارت به تفکیک رشته

ارزیابی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به تفکیک رشته نشان می دهد که یک سوم حق بیمه تولیدی در 11 ماه سال جاری تنها در رشته شخص ثالث تولید شده است که ارزشی در حدود 180 هزار میلیارد ریال دارد، در صورتی که این رشته سهم 40 درصدی در خسارت پرداختی با ارزش 119 هزار میلیارد ریال داشته است.

رشته درمان نیز با وجود سهم قابل توجه 24 درصدی از حق بیمه تولیدی، 31 درصد از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است. اما در رشته زندگی نسبت سهم حق بیمه تولیدی با حدود 15 درصد به ارزش 77 هزار میلیارد ریال، نزدیک به 2 برابر سهم خسارت پرداختی و 5/3 برابر ارزش خسارت پرداختی است که نشان دهنده ضریب خسارت بسیار پایین در این رشته است. در مجموع 2 رشته شخص ثالث و درمان 58 درصد از حق بیمه تولیدی و 71 درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند.

آمارهای دقیق تفکیک رشته ها نشان می دهد که بیمه آتش سوزی، نفت و انرژی و مهندسی سهم مشخصی در حق بیمه تولیدی در 11 ماه گذشته داشته اند، اما از نظر خسارت پرداختی سهمی بسیار ناچیز دارند (شکل 3).

نگاهی به نرخ رشد حق بیمه تولیدی و خسارت پرداخته صنعت بیمه در مقایسه با دوره مشابه در سال 97 نشان می دهد که در سه رشته سایر انواع غیر زندگی (رشد 270%)، کشتی (رشد 162%) و نفت و انرژی (رشد 115%) بیشترین رشد مثبت از نظر حق بیمه تولیدی در بین رشته ها مشاهده شده است. کمترین رشد نیز در رشته اعتبار، با رشد منفی قابل توجه 7/23 درصدی، مهندسی با رشد 3/12- درصدی و پول با رشد 6/0 درصدی مشاهده شده است.

از نظر خسارت پرداختی رشته نفت و انرژی با رشد 308 درصدی بیشترین میزان رشد خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده و پس از آن، دو رشته سایر انواع غیر زندگی و پول به ترتیب با افزایش قابل توجه 156 و 150 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در رشته هایی چون هواپیما، حوادث و مهندسی نیز میزان خسارت پرداختی به ترتیب 19، 6/9 و 3 درصد کاهش یافته است (شکل 4).

تعداد بیمه نامه و خسارت ها

در 11 ماه سال 98 در مجموع در تمامی رشته ها بیش از 64 میلیون فقره بیمه نامه صادر شده و 23 میلیون مورد خسارت پرداخت شده است. بیشترین تعداد بیمه نامه های صادره مربوط به رشته های شخص ثالث و مازاد و حوادث رانندگی است که علاوه بر تعداد بالای خودرو، به صورت سالانه محاسبه و پرداخت می شوند. تعداد بیمه نامه صادره در این دو رشته تقریباً برابر و در حدود 20 میلیون فقره بوده است که هر کدام 32 درصد از کل بیمه نامه های صادره را به خود اختصاص داده اند. بیمه های زندگی و حوادث نیز به ترتیب 9 و 8 درصد از بیمه نامه های صادره را به خود اختصاص داده اند (شکل 5).

این در حالی است که از نظر تعداد خسارت پرداختی، رشته درمان با 20 میلیون مورد خسارت به تنهایی 88 درصد از تعداد خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است و رشته های شخص ثالث، زندگی و بدنه نیز به ترتیب با سهم 5، 2 و 2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

بررسی میزان رشد تعداد بیمه نامه ها و خسارت ها نسبت به سال گذشته نشان می دهد که سایر انواع غیر عمر (بواسطه رقم بزرگ در نمودار نشان داده نشده است) با رشد 719 درصدی بیشترین میزان رشد را از نظر تعداد بیمه نامه صادره و همچنین با رشد 4230 درصدی (42 برابری) از نظر تعداد خسارت پرداختی در صدر جدول قرار دارد. پس از سایر انواع غیر عمر، در رشته های درمان، مهندسی و زندگی بیشترین میزان رشد مشاهده شده است که به ترتیب دارای رشد 96%، 81% و 53% بوده اند. کمترین میزان رشد در تعداد بیمه نامه صادره در رشته های پول، حوادث، هواپیما و باربری بوده است که رشدی منفی را ثبت کرده اند. رشته پول با رشد منفی 5/6 درصدی بیشترین کاهش تعداد بیمه نامه را نسبت به سال گذشته نشان داده است (شکل 6).

از نظر خسارت پرداختی نیز رشته حوادث راننده با رشد بیش از 100 درصدی در 11 ماه سال جاری بیشترین افزایش را پس از سایر انواع غیر زندگی نشان داده و رشته پول نیز با رشد 46 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. رشته های درمان، اعتبار، حوادث، هواپیما و کشتی نیز در سال جاری تعداد موارد خسارت کمتری را ثبت کرده است. در رشته درمان کاهش قابل توجه 52 درصدی تعداد خسارت پرداختی حاکی از کاهش این خسارات به نصف بوده است. در رشته اعتبار نیز تعداد خسارات پرداختی بیش از نصف کاهش یافته است (%53-). در سایر رشته های مذکور نیز میزان کاهش به ترتیب %31-، %28- و %16- بوده است.

ضریب خسارت رشته ها

 آمارهای سال جاری حاکی از آن است که در عمده رشته ها ضریب خسارت کاهش جزئی و یا چشمگیری داشته است. با این حال، افزایش قابل توجه ضریب خسارت در رشته حوادث راننده نیز باید در نظر گرفته شود. آمارهای بیمه مرکزی نشان می دهد که بیشترین افزایش در بین رشته ها به رشته اعتبار مربوط می شود. ضریب خسارت این رشته در سال جاری 459 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 870 واحد افزایش یافته است (از %411-). در رشته حوادث راننده نیز ضریب خسارت از 53% در سال 97 به 74 درصد در سال جاری افزایش یافته است (شکل 7).

این در حالی است که در برخی از رشته ها همچون درمان، و شخص ثالث میزان ضریب خسارت به ترتیب از 83 و 73 درصد به 73 و 66 درصد کاهش یافته است و در مجموع در تمام رشته ها ضریب خسارت از 61% به 56% کاهش یافته است. بیشترین کاهش ضریب خسارت در رشته کشتی و سایر انواع غیر زندگی به ترتیب با کاهش 50 و 24 درصدی مشاهده شد.

تهیه و تنظیم : احسان خدیو/ ریسک نیوز / بیمه داری نوین

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.