2

گفتگوها

2016-08-13 13:20:09

آیين- عضو رسمی انجمن حرفه اي صنعت بيمه تاكيد كرد: تباني و دامپينگ از جمله موضوعات مجرمانه با محكوميت سنگين در دنيا تلقي مي شود؛ در ايران مكانيزم هايي براي مقابله با اين موضوعات ايجاد شده اما در اجرا نيازمند اصلاح بوده و نقش نهاد ناظر در اين مورد بسيار مهم است.


ادامه مطلب ...