آیا صنعت بیمه باید پوست بیندازد؟ رابطه سن مدیران بیمه ای و ضریب خسارت / نمودار جوان ترین و پیرترین مدیران بیمه ای را ببینید

04-04-2018 15:23:02
آیین- با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار بر روی ضریب خسارت، در سه گروه اول یعنی بازه سنی 45 تا 59.9سال، رابطه سن مدیران با ضریب خسارت معکوس بوده است. اما با رد شدن سن مدیران از عدد عطف 60 سال (بیش از 23 درصد شرکت‌های بیمه‌ای در این بازه جای دارند)، رابطه رگرسیون ارتباط مثبت بین سن و ضریب خسارت را نشان می‌دهد. یعنی در این بازه سنی با افزایش سن آنها، ضریب خسارت شرکت نیز رو به رشد می‌گذارد.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از بیمه داری نوین ،صنعت بیمه در دنیا بیش از شش درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. این نسبت برای ایران بیش از دو درصد عنوان شده است. اهمیت این صنعت تنها در این اعداد خلاصه نشده چراکه ریسک تقبل شده توسط صنعت بیمه به‌مراتب می‌تواند بیش از ارزش کل اقتصاد کشورها را در بر گیرد. اطمینانی که این صنعت به فضای اقتصادی تزریق می‌کند بسیاری از کسب‌وکارها را در دامنه صرفه اقتصادی قرار داده و شرایط انجام فعالیت در آن زمینه‌ها را فراهم می‌آورد.

با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی علاوه بر به وجود آمدن حوزه‌های جدید مستعد ریسک در فعالیت‌های متنوع، توانایی تحت پوشش دادن موضوعات مختلف –ریسک‌های قابل پوشش در مقابل ریسک‌های غیرقابل پوشش- به‌مراتب بیش از گذشته در حال انجام است. ازآن‌جهت که شرکت‌های بیمه علاوه بر ریسک داخلی خود، ریسک سایر حوزه‌ها و کسب‌وکارهای دیگر را نیز یدک می‌کشند، مدیریت و کنترل پرتفوی و سبد ریسکشان حائز اهمیت است. در صنعت بیمه نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل شناخته شده است. از شناسایی و ارزیابی ریسک تا فرایندهای مدیریت ریسک همگی نیازمند دانش به‌روز و متخصصان متبحر و کارآزموده است.

در ساختار یک شرکت هیئت‌مدیره به نمایندگی از سهامداران وظیفه نظارت و کنترل بر امور شرکت را بر عهده دارد. مدیرعامل که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود نیز با کمک مدیران ارشد، شرکت را هدایت می‌کنند. تصمیماتی که توسط هیئت‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت اخذ می‌شود، آینده شرکت را رقم می‌زند. با تغییرات لحظه‌ای در کسب‌وکارها، معرفی تکنولوژی‌های جدید، مدل‌های نوین مدیریت و رقابت شدید بین شرکت‌ها، اتاق فرمان و تصمیمات آنها می‌تواند شرکت را سوار بر موج پیشرفت کرده یا از گردونه رقابت باز دارد.

بنابراین مسیر موفقیت یا شکست یک شرکت تا حد زیادی در گرو ترکیب اتاق فرمان آن شرکت است. اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل علاوه بر لزوم داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه تخصصی فعالیت شرکت و آشنا با تکنولوژی های نو، لازم است از تجربه کافی در این امور نیز برخوردار باشند.

انتقادی که به بدنه مدیریت صنعت بیمه در ایران وارد می‌شود حضور مدیران کهن سال و بازنشسته و به‌تبع آن حاکم بودن تفکرات قدیمی آنها است که جوابگوی نیازهای روبه رشد این صنعت نیست. به همین منظور در گزارش حاضر سن مدیرعاملان و هیئت‌مدیره شرکت‌های بیمه در مقابل عملکرد آنها موردبررسی قرار می‌گیرد تا صحت و سقم انتقاد وارد شده مشخص شود.

مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بیمه سینا با میانگین سنی 47.4 سال جوان‌ترین تیم مدیریت و بیمه آسماری با میانگین سنی 71.25سال پیرترین تیم مدیریت را در اختیار دارند. میانگین سنی مدیران (مدیرعامل و هیئت‌مدیره) صنعت بیمه نیز 56.43سال است.

آنچه در ادامه ارائه می‌شود بررسی سن مدیران بیمه و ضریب خسارت (شاخصی جهت نشان دادن میزان مدیریت ریسک) شرکت آنها به‌عنوان معیار عملکردی در پنج گروه سنی (گروه اول؛ 45تا 49.9سال، گروه دوم؛ 50تا 54.9سال، گروه سوم؛ 55تا 59.9سال، گروه چهارم؛ 60 تا 64.9 و گروه پنجم؛ 65 سال به بالا) است. میانگین ضریب خسارت صنعت بیمه در سال 95 عدد 83.4درصد را نشان می‌دهد.

در گروه اول، بعد از بیمه سینا به ترتیب بیمه آرمان، دانا و سرمد جای گرفته‌اند. در بین این شرکت‌ها بیشترین ضریب خسارت در سال 95 متعلق به بیمه سینا و کمترین آن مربوط به بیمه سرمد بوده است(شکل1).

گروه دوم که در بازه سنی 50تا 54.9 سال قرار دارد، از بین 30شرکت بیمه، 13شرکت را در خود جای‌داده است. بیمه آسیا با میانگین سنی 51سال و بیمه تجارت نو با 55سال به ترتیب دارای تیم مدیریت جوان و با میانگین سنی پیرتر در این گروه هستند. بیمه ایران معین و اتکایی امین با ضریب خسارت 124.4 درصد بیشترین و متقابل کیش با 19.3درصد کمترین ضریب خسارت را در این گروه داشته‌اند(شکل2).

گروه سوم که شامل بیمه‌های امید، اتکایی ایرانیان، کوثر، میهن، معلم و حافظ است بازه سنی 55تا 59.9سال را در بر می‌گیرد. میانگین سنی مدیران بیمه امید 57سال و مدیران بیمه حافظ و اتکائی ایرانیان با 60.2سال کمترین و بیشترین میانگین سنی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بیمه میهن ضریب خسارت 127.7درصدی را تجربه کرده و بیمه امید 73.9درصد ضریب خسارت در کارنامه خود ثبت کرده است که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار ضریب خسارت در این گروه سنی بوده‌اند(شکل3).

میانگین سنی مدیران بیمه نوین، رازی، سامان و کارآفرین در گروه چهارم با بازه سنی 60تا 64.9 سال قرارگرفته‌اند. بیشترین ضریب خسارت در این گروه متعلق به بیمه کارآفرین با 85.4درصد و کمترین آن به بیمه سامان با 65.6 درصد اختصاص‌یافته است(شکل4).

بیمه خاورمیانه، پاسارگاد و آسماری جزء بیمه‌هایی هستند که تیم مدیریتی آنها دارای میانگین سنی بالای 65 سال است. ضریب خسارت بیمه پاسارگاد 79.6 درصد و بیمه آسماری 71.9درصد است(شکل5).

میانگین سنی مدیرعاملان گروه اول (یعنی دوره سنی 45تا 49.9سال) معادل 53.75، میانگین سنی هیئت‌مدیره 47.26 و میانگین کل (حاصل جمع میانگین سنی مدیران عامل و هیئت‌مدیره) 48.3سال است. میانگین ضریب خسارت این گروه 76.75 درصد را نشان می‌دهد.

میانگین سنی مدیران عامل، هیئت‌مدیره و کل برای گروه دوم به ترتیب 54.3، 52.9 و 53.2 سال است. ضریب خسارت این گروه 13 عضوی معادل 72.98 درصد است که به‌مراتب از گروه اول کمتر است.

میانگین سنی مدیران عامل گروه سوم 54.3، هیئت‌مدیره 59.13 و میانگین کل معادل 58.23 سال است. ضریب خسارت این گروه شش عضوی معادل 94.54 درصد ثبت‌شده است.

گروه چهارم که بازه سنی 60تا 64.9 سال است، مدیران عامل داری میانگین سنی 56.25، هیئت‌مدیره 64.78 و میانگین کل 63.1سال است. ضریب خسارتی که این گروه چهار عضوی ثبت کرده‌اند معادل 79.8درصد است.

میانگین سنی مدیرعاملان آخرین گروه 63.3، هیئت‌مدیره 69 و میانگین کل 68.3 سال است. میانگین ضریب خسارت این گروه سه عضوی عدد 75.75 درصد را نشان می‌دهد.

 به‌منظور بررسی روابط این اعداد، سن مدیرعاملان این گروه در مقابل ضریب خسارتی که شرکت ثبت کرده، در اشکال شش تا 10 ارائه‌شده است. لازم به ذکر است رگرسیون‌هایی که در اشکال نشان داده شده تنها مقایسه‌ای ساده در دوره یک‌ساله بوده و جهت نتیجه‌گیری بهتر باید از داده‌های بیشتر استفاده کرد. همچنین باید آزمون‌های آماری موردنیاز بر روی اعداد اعمال شود که خارج از حوصله گزارش حاضر بوده و از ارائه آنها صرف‌نظر شده است.

با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار بر روی ضریب خسارت، در سه گروه اول یعنی بازه سنی 45 تا 59.9سال، رابطه سن مدیران با ضریب خسارت معکوس بوده است. اما با رد شدن سن مدیران از عدد عطف 60 سال (بیش از 23 درصد شرکت‌های بیمه‌ای در این بازه جای دارند)، رابطه رگرسیون ارتباط مثبت بین سن و ضریب خسارت را نشان می‌دهد. یعنی در این بازه سنی با افزایش سن آنها، ضریب خسارت شرکت نیز رو به رشد می‌گذارد.

صنعت بیمه به دلیل ماهیت فعالیت خود نسبت به سایر صنایع لازم است بر روی نیروی انسانی و دانش مدیریتی خود بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاری کند و دانشی که به دست آورده و در سطوح مدیریتی انباشته‌شده را به مدیران جوان‌تر انتقال دهد تا مسیر رشد این صنعت هموار باقی بماند.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.